BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
quy định tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân phép tắc tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là bên mua bảo hiểm ) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm buôn bán nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo nguyên tắc pháp luật.

>>>xem thêm: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu lý lẽ tại Nghị định này.
Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu điều khoản tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm ngày càng tăng và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm.


3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:a) cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.b) nơi bán không có biên bản kiểm tra an ninh về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.c) nơi bán đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động Do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.


4. Bên mua bảo hiểm được tính tiêu dùng mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cửa hàng phát hành kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chính trị xã hội và các cơ quan khác).


5. Khuyến khích các tổ chức, cơ quan và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo phép tắc tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy, nổ trên điểm bán thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và thích hợp với điều khoản pháp luật.


Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm
1. Mức phí bảo hiểm
Mức phí bảo hiểm lý lẽ tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các nơi bán có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau:a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ địa chỉ hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm điều khoản tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. (https://shopbaohiem.vn/)Trên cửa hàng mức phí bảo hiểm nguyên tắc tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng địa chỉ có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng điểm bán và theo điều khoản pháp luật.) Đối với cửa hàng có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một vị trí từ 1.000 tỷ đồng trở lên và nơi bán hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên shop được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

View more random threads: